Rights Issue 2019

Prospectus

ENGLISH

Invitation to subscribe for units in Scandion Oncology A/S

Scandion Oncology is now ready to run two clinical phase II studies: one in metastatic drug-resistant colorectal cancer and one in metastatic drug-resistant breast cancer. By initiating two phase II clinical studies in parallel the company will mitigate the risk and increase the commercial value for SCO-101 which potentially could generate shareholder value to Scandion Oncology’s owners as early as 2020 and 2021.

SWEDISH

Inbjudan till att teckna units i Scandion Oncology A/S

Scandion Oncology är nu redo att starta två kliniska fas II studier: en i metastatisk läkemedelsresistent kolorektal cancer och en i metastatisk läkemedelsresistent bröstcancer. Genom att initiera två kliniska fas II-studier parallellt kommer bolaget att öka möjligheten att adressera två marknader och öka det kommersiella värdet för SCO-101, vilket potentiellt kan skapa aktieägarvärde för Scandion Oncologys ägare redan 2020 och 2021.