Peter Høngaard – our new Chairman of the Board – is portrayed and interview by BioStock

The full interview and portray with Peter Høngaard can be read below, or directly at BioStock (https://www.biostock.se/2019/10/zealand-pharmas-grundare-greppar-klubban-i-scandion-oncology/)

Zealand Pharmas grundare greppar klubban i Scandion Oncology

4 oktober, 2019

Dr. Peter Høngaard Andersen är en tongivande gestalt inom dansk life science som grundare av mångmiljardbolaget Zealand Pharma och med en diger resumé av läkemedelsupptäckter och marknadslanseringar inom både Novo Nordisk och Lundbeck. Nu ansluter Høngaard Andersen, som dessutom är grundare och tidigare vd för Innovation Fund Denmark, som ny styrelseordförande i börsnykomlingen Scandion Oncology och ska göra sitt yttersta för att lägga ännu en succé till sin meritlista. 

Scandion Oncology, ett spinout-bolag från Københavns Universitet och Saniona, har som mål att utveckla en effektiv behandling mot cancerformer som har utvecklat resistens mot kemoterapi. Den ursprungliga utvecklingen av läkemedelskandidaten påbörjades redan år 2002 på sjukdomen sicklecellsanemi under kandidatnamnet Endovion (NS3728) av bolaget NeuroSearch A/S. Hittills har fyra stycken fas I-studier med huvudkandidaten SCO-101 genomförts i totalt 92 patienter med lyckosamt utfall.

Studierna visade att SCO-101 i sig inte har några anti-cancereffekter men i kombination med standardbehandlingar i läkemedelsresistenta cancercellinjer, blockerade SCO-101 viktiga resistensmekanismer som gör cancercellerna mottagliga för behandling igen.

Kandidaten har dubbla verkningsmekanismer då den dels hindrar att ett aktivt läkemedel släpps ut ur cancercellen, och dels angriper specifika funktioner förknippade med läkemedelsresistens. I ett första steg utvecklas kandidaten inom metastaserad kolorektalcancer (mCRC) samt bröstcancer som har utvecklat läkemedelsresistens, men på sikt finns det potential i en bred grupp av cancertyper.

Dubbla fas II-studier i sikte

Härnäst väntar två fas II-studier för Scandion Oncology. Den första kommer att inkludera patienter med kemoterapiresistent mCRC och undersöka effekten av SCO-101 tillsammans med en etablerad cellgiftsbehandling. Bolaget har just meddelat att de har lämnat in en klinisk prövningsansökan till den danska läkemedelsmyndigheten och att de förväntar sig att behandla den första patienten i december 2019.

Därnäst följer en fas II-studien inom bröstcancersegmentet där SCO-101 skall kombineras med taxanbehandling. Denna studie hoppas bolaget kunna påbörja under andra kvartalet 2020.

Ny styrelseordförande

Utöver de kommande kliniska utvecklingsstegen är Scandion Oncology även aktuella med en ny styrelseordförande. Han är grundare till det framgångsrika storbolaget Zealand Pharma, vilket för med sig en hel del respekt. Men detta är alltså bara en av många imponerande bedrifter i Dr. Peter Høngaard Andersens omfångsrika portfolio av professionella meriter.

Karriären tog fart efter en gedigen utbildningsinsats som resulterade i en B.Sc. i Kemi (1980), en M.Sc. i Biokemi (1983) och en Dr.Med. (1994). Høngaard Andersen har därefter erhållit omfattande erfarenheter av upptäckt och utveckling av läkemedel efter 14 år på läkemedelsjätten Novo Nordisk samt 15 år på Lundbeck. 2014 grundade han Innovation Fund Denmark – Danmarks största offentliga fond som omfattar hela värdekedjan från grundforskning till marknad – och var sedan fondens vd fram tills nyligen.

Høngaard Andersen har dessutom varit involverad i upptäckten och utvecklingen av flera läkemedel på marknaden som t.ex. Novo Nordisks Norditropine Simplex och Victoza, samt Lundbecks Cipralex samt Trintellix / Brintellix som är ett samarbete mellan Lundbeck och Takeda.

»Efter 30 år i branschen skulle jag vilja hävda att jag har en ganska bra känsla för vad en köpare vill se samt för processen som leder fram till ett försäljnings- eller licensavtal. Det handlar, mer än någonting annat, om förtroende för vad du köper och att köparen tydligt kan se hur tekniken kan positioneras. Därför är det väldigt viktigt att som bioteknikbolag tillhandahålla ett tilltalande datapaket som dessutom kommuniceras på ett sätt som fångar en framtida köpares intresse«
— Dr. Peter Høngaard Andersen

 

En tydlig entreprenörsanda

Høngaard Andersen har grundat flera biotechbolag som Acadia PharmaceuticalsZealand PharmaGlycomSerendexEpitherapeutics och Prexton Pharmaceuticals. Han var därutöver involverad i Innovative Medicines Initiative (IMI) från starten 2003 och innehöll ordförandeposten för bolagets industrisida mellan 2009 och 2014. En träffande beskrivning vore således att kalla honom Mr Biotech of Denmark.

Den 1 oktober 2019 stod det klart att Dr. Høngaard Andersen nu fattar klubban som ordförande i Scandion Oncology och BioStock passade därför på att ställa några frågor om hans syn på bolaget. 

Dr. Peter Høngaard Andersen, till att börja med, vad lockade dig att bli styrelseordförande i Scandion Oncology och spelade tajmingen i den kliniska utvecklingen någon roll i ditt beslut? 

– Som vd för Innovation Fund Denmark (IFD) fick jag, med några få undantag, inte inneha styrelseuppdrag, särskilt inte i Danmark. Professor Nils Brünner, som är vd för Scandion Oncology, kontaktade mig dock 2018 och övertalade mig att gå in i Scandions styrelse när mitt kontrakt med IFD löpte ut i april 2019. Jag var öppen för denna möjlighet eftersom jag gillade bolagets teknik och inriktningen mot onkologi, en av dagens mest förödande sjukdomsområden.

Du har tidigare säkrat värdefulla exits för aktieägarna i t.ex. Prexton Therapeutics. Finns det någon gemensam nämnare bakom dina hittillsvarande framgångar?

– Efter 30 år i branschen skulle jag vilja hävda att jag har en ganska bra känsla för vad en köpare vill se samt för processen som leder fram till ett försäljnings- eller licensavtal. Det handlar, mer än någonting annat, om förtroende för vad du köper och att köparen tydligt kan se hur tekniken kan positioneras. Därför är det väldigt viktigt att som bioteknikbolag tillhandahålla ett tilltalande datapaket som dessutom kommuniceras på ett sätt som fångar en framtida köpares intresse.

Du har omfattande kunskaper inom FoU, IP, rättstvister, strategisk utveckling, affärsutveckling samt M&A. Vilka är dina främsta lärdomar som du tar med dig när nu Scandion Oncology ämnar initierar en av två kliniska fas II-studier innan årsskiftet? 

– Det är erfarenheter av hur värdekedjan ser ut eftersom utveckling av nya läkemedel är en mycket komplicerad process. Man kan läsa om det, men det krävs hands-on-erfarenhet för att få solida kunskaper. När jag gick in i styrelsen hade Scandion Oncology redan en mycket tydlig strategi och solida planer för fas II, så jag hade inte mycket att tillägga i det avseende.

– Två faktorer påkallade dock min uppmärksamhet i min egna due diligence av bolaget: Dels blev jag mycket förvånad över att så få affärsutvecklingsaktiviteter hade påbörjats trots den mycket robusta fas I-data som fanns. Dels att man hade identifierat potent antibiotisk aktivitet i några av sina kemiska serier. Mot denna bakgrund har jag under de senaste månaderna arbetat med att optimera aktieägarvärdet inom dessa två områden.

Ett av många utropstecken bland dina meriter är att du grundade Zealand Pharma. Kan du göra några jämförelser med var Zealand stod då, i jämförelse med var Scandion Oncology står idag?

– De två bolagen började från mycket olika utgångslägen. Zeeland var ett teknikbolag i tidigt skede med teknikstabiliserande peptider med flera års arbete kvar innan det var dags för kliniska studier. Scandion Oncology, däremot, var redo för kliniska studier från dag ett.

– Anledningen till att jag ursprungligen blev intresserad av Zealands teknik berodde på att jag ansvarade för GLP-1-projektet på Novo Nordisk och letade efter peptidstabiliserande tekniker. I slutändan prioriterade vi en teknik som utvecklats internt på Novo Nordisk och som fick oss att välja den substans som senare blev Victoza, men intressant nog tillämpades

Zealands teknik senare också på GLP-1 vilket ledde till utvecklingen av Lyxumia som idag marknadsförs av Sanofi.

 

Hur viktig är affärsutveckling om man vill lyckas inom läkemedelsbranschen och hur väl rustade är Scandion Oncology i detta hänseende?

– Affärsutveckling är avgörande för att optimera aktieägarvärde. Det är därför vi på Scandion Oncolocy har initierat en omfattande planering inför möten med potentiella framtida tagare av vår teknologi.

»När jag blickar över det konkurrensutsatta landskapet just nu, kan Scandion Oncology mycket väl bli det första bolaget som lyckas komma till bukt med kemoterapiresistent cancer. Behovet av att förbättra behandlingsutfallet inom det här området är enormt, varför jag också har höga förväntningar på det kommersiella värdet av SCO-101. Så om man vill vara en del av denna intressanta resa och dra nytta av den kommersiella potentialen, anser jag att det är en självklarhet att investera i Scandion Oncology«

 

Varför har alla försök hittills misslyckats när det gäller att ta fram en behandling som kan bemästra problematiken med läkemedelsresistens?

– Det har saknats molekylär insikt i vad resistens innebär på cellnivå. Det är först på senare år som vi har sett en tilltagande kunskap till följd av all forskning som utförts vid universitet och bolag. Därför förväntar jag mig att vi snart kommer att se ett antal projekt dyka upp. Än så länge är dock konkurrensen begränsad och jag tror att Scandion Oncology kan bli ett av de första bolagen att sätta en behandling på marknaden inom detta mycket intressanta område.

Hur skiljer sig SCO-101 mot andra liknande kandidater under utveckling och hur ser du på möjligheterna att kombinera kandidaten med immunonkologiska behandlingar?

– De enda onkologiprojekten som fokuserar på läkemedelsresistens som jag har kunnat identifiera riktar in sig på reparationsmekanismer i DNAt. Här skiljer sig SCO-101 mycket från övriga projekt eftersom den även riktar in sig på cellernas grundläggande försvarsmekanismer mot giftiga substanser.

– Beträffande immunonkologi och SCO-101 kan jag säga att det för närvarande ser ut som att dessa nya immunonkologiska läkemedel behöver kombineras med standard-kemoterapi för att uppnå maximal antitumöreffekt. För att uppnå denna kombinationseffekt måste kemoterapin kunna döda cancerceller, så om cancercellerna är resistenta mot kemoterapin kommer inga förhöjda behandlingseffekter att uppnås. 

Den globala marknaden för ett läkemedel med potential inom metastaserad kolorektal- och bröstcancer uppgår till över 4 miljarder euro årligen. Hur stor andel av denna är det rimligt att ni kan ta i det långa loppet?

– Med mina 30 år i branschen har jag lärt mig att vara försiktig med gissningar om marknadsandel – man lyckas aldrig pricka rätt. Med det sagt äntrar SCO-101 en väldigt intressant marknad och kommersiellt har jag stora förväntningar.

Givet verkningsmekanismen i SCO-101, ser du några fler potentiella cancerindikationer utöver de första två?

– Ja, i teorin förväntar jag mig att SCO-101 kan fungera i ett antal olika cancerindikationer och vi undersöker just nu hur brett SCO-101 kan gynna dagens cancerbehandling. Samtidigt är det är för tidigt för att kunna dra några slutsatser om var detta kommer att leda.

– Man skall dock komma ihåg att SCO-101s verkningsmekanism är specifik för vissa cancerbehandlingar och inte för särskilda cancerformer. Att SCO-101 blockerar taxanresistens innebär t.ex. att behandlingen kan användas i kombination med taxaner – som används vid behandling av minst 10 olika cancerformer – när patienterna utvecklar resistens mot taxaner, vilket de flesta tyvärr gör.

Antibiotikaresistent är ett ytterligare tänkbart användningsområde för en av era 800 läkemedelsanaloger. Kan du berätta något planerna för detta område, för vilket ni har lämnat in ett patent, och hur stort marknadsvärde ett sådant läkemedel skulle kunna betinga?

– Det kommersiella intresset för antibiotika är för närvarande ganska lågt. Anledningen är att det inte finns något politiskt intresse för att ta itu med de problem som de nuvarande affärsmodellerna för antibiotika har, trots att det är ett av de största hoten mot den globala hälsan. Jag förväntar mig dock att detta kommer att förändras under de kommande åren, så vi planerar att vara redo när intresset för att ta i tu med denna stora medicinska utmaning väl ökar.

Vilka milstolpar ser du framför dig för bolaget på 1 till 3 års sikt?

– En viktig milstolpe är att leverera resultat från våra fas II-studier. Jag är glad att vi är på god väg för att komma igång med den första studien i slutet av 2019, som planerat.

Kan du avslutningsvis sammanfatta för BioStocks läsare varför du anser att Scandion Oncology är en god investering?

– När jag blickar över det konkurrensutsatta landskapet just nu, kan Scandion Oncology mycket väl bli det första bolaget som lyckas komma till bukt med kemoterapiresistent cancer. Behovet av att förbättra behandlingsutfallet inom det här området är enormt, varför jag också har höga förväntningar på det kommersiella värdet av SCO-101. Så om man vill vara en del av denna intressanta resa och dra nytta av den kommersiella potentialen, anser jag att det är en självklarhet att investera i Scandion Oncology.

 

https://www.biostock.se/2019/10/zealand-pharmas-grundare-greppar-klubban-i-scandion-oncology/